Έγγραφο που εμφανίζει διασταυρούμενα στοιχεία για την υπόθεση εντός της Ελληνικής επικράτειας.