Ένα ακόμη εισερχόμενο μήνυμα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή της έρευνας…..