Υπόμνημα για την καταγραφή πληροφοριών από τον James G. L. Kellis.